Dịch vụ rà soát đánh giá tấn công APT

APT là hính thức tấn công mạng có chủ đích để đột nhập vào hệ thống mạng của mục tiêu. Việc đánh giá, kiểm tra, phân tích, rà quét phát hiện nguy cơ tấn công APT nhằm mục đích đảm bảo cho hệ thống của khách hàng luôn trong tinh trạng ổn định nhất, sẵn sàng xử lý sự cố an ninh mạng, thiết lập nhiều lớp phòng thủ để bảo vệ, duy trì sự ổn định cho hệ thống của khách hàng

Các hạng mục được thủ nghiệm bao gồm

– Session

– Installed Drives

– Binary testing

– Application

– Auto-run

– Installed cerificates

– Processes

– Network Activity

– Registry

Các công cụ để thực hiện rà quét

– Sysinternal Suite

– Dumpit

– FTK Imager

– Wireshark

– TCPDump

– PCHunter

– Volatility memory forensics framework

– Veramine

– Phần mềm được phát triển bởi CMC CYBER SECURITY

viVietnamese