DATASHEET GIẢI PHÁP THU THẬP, QUẢN LÝ TẬP TRUNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU AN NINH AN TOÀN THÔNG TIN (CMC SMART SENSOR & SIEM)

CMC SOC SIEMTM là một trong những giải pháp cấu thành nên CMC SOC Core, có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ Smart Sensor, cung cấp một cái nhìn chuyên sâu theo thời gian thực về các sự kiện ANTT, dữ liệu log và netflow đáp ứng đa dạng quy mô thực tế của khách hàng.
SIEM cũng có thể lưu trữ lại toàn bộ các thông tin dữ liệu, thông tin nhật ký được generate từ các hệ thống IT và OT

Ưu điểm nổi bật

SIEM Index Layer: Dữ liệu sau khi được xử lý tại Smart sensor sẽ được truyền về CMC SOC core qua đường truyền được mã hóa tới Queue & Distributer vào SIEM. Dữ liệu tại tầng analysis được chuẩn hóa, làm mịn, phân loại phục vụ cho quá trình phân tích và đưa ra cảnh báo.
SIEM Dashboard: Cung cấp giao diện trực quan cho người dùng vận hành giám sát, xử lý cảnh báo hoặc tìm kiếm, điều cho các thông tin từ hệ thống.

Chức năng nổi bật

Tính năng phân tích/xử lý dữ liệu
Tính năng lưu trữ
Tính năng xuất báo cáo
viVietnamese