CMC Security Audit

Dịch vụ kiểm định an ninh hệ thống thông tin bao gồm thử nghiệm và đánh giá hệ thống máy chủ, hệ thống cơ sở dữ liệu và các thiết bị mậng nhằm so sánh tình trạng an ninh an toàn thông tin tại thời điểm đánh già với các chuẩn bảo mật của tổ chức áp dụng, từ đó đưa ra các rủi ro đang tồn tại trong hệ thống. Nhằm đảm bảo rằng các phương pháp phòng thủ cho hệ thống công nghệ thông tin vẫn hoạt động hiệu quả và đúng mục đích sử dụng

Rủi ro sẽ được phân oại theo 3 tiêu chí: Mức độ tác động , khả năng khai thác và khả năng khắc phục

Mức độ tác động: Cao, Trung Bình, Thấp, N/A (Không ảnh hưởng)

Khả năng khai thác: Dễ khai thác, có thể khai thác, khó khai thác, không thể khai khác

Khả năng khắc phục: Phức tạp, Yêu cầu kế hoạch, Nhanh

Quy trình triển khai

viVietnamese